倫桑 Lun Sang - 女兒國 Nü Er Guo (The Land of Many Perfumes) ft. 螭羽毛 Mimi作詞:倉央嘉措 / 楊潔 / 趙英俊
作曲:許鏡清 / 趙英俊
原唱:張靚穎 & 李榮浩

世上安得兩全法
Shi shang an de liang quan fa
不負如來也不負卿
Bu fu ru lai ye bu fu qing
反省凡心損梵行
Fan xing fan xin sun fan xing
從來如此莫聰明
Cong lai ru ci mo cong ming

既生苦難我西行
Ji sheng ku nan wo xi xing
何生紅顏你傾城
He sheng hong yan ni qing cheng
如何抹去你身影
Ru he mo qu ni shen ying
如同忘卻我姓名
Ru tong wang que wo xing ming

說什麼王權富貴
Shuo shen me wang quan fu gui
怕什麼戒律清規
Pa shen me jie lü qing gui
心戀我百轉千回
Xin lian wo bai zhuan qian hui
快帶我遠走高飛
Kuai dai wo yuan zou gao fei

念什麼善惡慈悲
Nian shen me shan e ci bei
等什麼望穿秋水
Deng shen me wang chuan qiu shui
任來世枯朽成灰
Ren lai shi ku xiu cheng hui
換今生與你相隨
Huan jin sheng yu ni xiang sui

世上安得兩全法
Shi shang an de liang quan fa
不負如來也不負卿
Bu fu ru lai ye bu fu qing
反省凡心損梵行
Fan xing fan xin sun fan xing
從來如此莫聰明
Cong lai ru ci mo cong ming

既生苦難我西行
Ji sheng ku nan wo xi xing
何生紅顏你傾城
He sheng hong yan ni qing cheng
如何抹去你身影
Ru he mo qu ni shen ying
如同忘卻我姓名
Ru tong wang que wo xing ming

說什麼王權富貴
Shuo shen me wang quan fu gui
怕什麼戒律清規
Pa shen me jie lü qing gui
心戀我百轉千回
Xin lian wo bai zhuan qian hui
快帶我遠走高飛
Kuai dai wo yuan zou gao fei

念什麼善惡慈悲
Nian shen me shan e ci bei
等什麼望穿秋水
Deng shen me wang chuan qiu shui
任來世枯朽成灰
Ren lai shi ku xiu cheng hui
換今生與你相隨
Huan jin sheng yu ni xiang sui

說什麼王權富貴 (世上安得兩全法)
Shuo shen me wang quan fu gui (shi shang an de liang quan fa)
怕什麼戒律清規 (不負如來也不負卿)
Pa shen me jie lü qing gui (bu fu ru lai ye bu fu qing)
心戀我百轉千回 (反省凡心損梵行)
Xin lian wo bai zhuan qian hui (fan xing fan xin sun fan xing)
快帶我遠走高飛 (從來如此莫聰明)
Kuai dai wo yuan zou gao fei (cong lai ru ci mo cong ming)

念什麼善惡慈悲 (既生苦難我西行)
Nian shen me shan e ci bei (ji sheng ku nan wo xi xing)
等什麼望穿秋水 (何生紅顏你傾城)
Deng shen me wang chuan qiu shui (he sheng hong yan ni qing cheng)
任來世枯朽成灰 (如何抹去你身影)
Ren lai shi ku xiu cheng hui (ru he mo qu ni shen ying)
換今生與你相隨 (如同忘卻我姓名)
Huan jin sheng yu ni xiang sui (ru tong wang que wo xing ming)

Post a Comment

0 Comments